General Links
AJJA [Facebook]
Judo Information Site

New South Wales
Australasian Defendo Close Quarters Combat
Daito Ryu Aikijujutsu  [&FB]
Earth School of Jujutsu
Fudoshin Budo Ryu
Goshin Ju-Jitsu Kan – South Sydney
Gunnedah Ju Jitsu Academy [&FB]
Ha Ya Tsume Ryu
Kaisei Ryu Ju Jitsu
Magotto Ryu Ju Jitsu
Memna Grappling Jujitsu
Penrith JuJitsu Australasia
Sydney Jitsu Club
Tae Shin Do Self Defence
Wentworthville Leagues Goshin Ju-jitsu
Western Warriors Martial Arts
Zenshin Ju-Jitsu Academy

New Zealand
Seishinkan NZ

Northern Territory
Tohkon Ryu Ju Jitsu  [&FB]

Queensland
Ishi-Ryoku Jutsu
Junanshin JuJitsu
Mareeba JuJitsu Academy
Nikido Ju Jutsu
Shizen Ryu Ju Jutsu
Tohkon Ryu Ju Jitsu – HQ  [&FB]
Tohkon Ryu Ju Jitsu – Crestmead
Yama No Seirei Budo

South Australia
Camden Park Ju-Jitsu
Minaputa Dojo
Miwio School of Jujitsu
Mount Gambier School of Martial Arts
Shinja Kai Martial Arts

Tasmania
Samurai JuJitsu
TFK Jujitsu Burnie

Victoria
Chowa Ryu Jujitsu
Combat Ju-Jitsu
Daito Ryu Aiki Jujutsu
Fudoshin Bujitsu of Australia
Senjutsu Ryu Jujutsu
Shinkendo Australia  [&FB]
Western Defence

Western Australia
Colosseum Martial Arts Perth
Hans de Jong Self Defence School  [&FB]
Tactical Ju-Jitsu